Rar je trenutno dostupan preko PECL » http://pecl.php.net/package/rar. Instalacija je moguća preko PECL instalera upisivanjem naredbe: pecl -v install rar. U slučaju da iz bilo kojeg razloga takva automatska instalacija ne prolazi, može se obaviti i ručno preuzimanjem rar-xxx.tar.gz arhive na linku iznad.
Nakon toga slijedi ručna instalacija: 
gunzip rar-xxx.tgz
tar -xvf rar-xxx.tar
cd rar-xxx
phpize
./configure && make && make install
Nakon što instalacija završi potrebno je u sistemsku php.ini datoteku koja se kod servera sa instaliranim cPanelom nalazi na /usr/local/lib/php.ini dodati liniju:
extension=rar.so