Kompresiranje cijelog Linux/Unix direktorija je vrlo jednostavno, a najčešće se koristi za kreiranje backupa. Uglavnom, radi se o kompresiranoj arhivi podataka, a najbolji alat za kreiranje takve arhive je GNU “tar” naredba. Dotična naredba radi dvije stvari:
  1. Kreira arhivu (-z)
  2. Kompresira arhivu (-c)
Naredba “tar” koristi se na sljedeći način:
tar -zcvf naziv-arhive.tar.gz naziv direktorija
Gdje je:
  • -z: Kompresiraj arhivu korištenjem gzip programa
  • -c: Kreiraj arhivu
  • -v: Verbose (opširno) tj. prikazuje tijek kreiranja arhive
  • -f: Naziv arhive
  U primjeru, ako želite kompresirati direktorij naziva /home/korisnik/program naredbu “tar” koristit ćete na sljedeći način:
tar -zcvf program-03-06-2012.tar.gz /home/korisnik/program
Ova naredba kreirat će arhivu naziva “program-03-06-2012.tar.gz” u trenutnom direktoriju. Ako poželite raspakirati tu arhivu koristit ćete sljedeću naredbu (raspakirat će podatke u direktoriju u kojem se nalazite):
tar -zxvf program-03-06-2012.tar.gz
Gdje je:
  • -x: Raspakiraj arhivu
Ako arhivu želite raspakirati u određenom direktoriju, npr. /tmp tada morate koristiti sljedeću naredbu:
tar -zxvf program-03-06-2012.tar.gz -C /tmp
Gdje je:
  • -C: Naziv direktorija u kojem će se arhiva raspakirati