Nakon podešavanja php.ini datoteke u root direktoriju hosting računa potrebno je u .htaccess datoteci dodati putanju do vlastite php.ini datoteke.
Podešene php postavke vrijediti će za sve .php datoteke na hosting računu, bez obzira da li se nalaze direktno u “/public_html” direktoriju ili nekom drugom poddirektoriju unutar “/public_html” direktorija.
Ukoliko se unutar .htaccess datoteke ne upiše adresa do vlastite php.ini datoteke, vlastite php postavke vrijede samo za php datoteke koje se nalaze u istom direktoriju gdje se nalazi i php.ini datoteka.

U .htaccess datoteci upišite sljedeće, “username” zamijenite sa odgovarajućim imenom hosting računa:

<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /home/username
</IfModule>
U php.ini datoteci podesite vlastite PHP postavke:
allow_url_fopen = On
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 20M 
memory_limit = 256M 
upload_tmp_dir = 80M 
max_execution_time = 600
ili jednostavno prekopirajte sistemsku /usr/local/lib/php.ini datoteku i u njoj obavite potrebne izmjene.

Napomena, ovaj način postavljanja php.ini postavki vrijedi samo kada je PHP podešen kao Apache “suPHP” modul.